Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Formu

İlkdost Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni Ve Veri İşleme İzni


İlkdost Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. olarak veri sorumlusu sıfatı ile; şirketimiz ile ilişkili tüm kişiler ile hizmetlerimizden faydalanan tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na (“Kanun”) uygun olarak neden, nasıl ve hangi amaç ile işlendiği, kimler ile hangi amaçlar kapsamında paylaşıldığına ilişkin olarak Kanun’ da düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğümüz kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanun’ un çizdiği sınırlar içerisinde veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde paylaşmakta ve işlemekteyiz:


Kişisel Veri ve Veri Sorumlusu;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Şirketimiz; veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi toplayacak, kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.


Toplanan kişisel verileriniz;

- Adınız, soyadınız, TC Kimlik ve pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, dininiz, cinsiyetiniz, protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

- Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

- Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

- Kredi notunuz ve benzeri bilgileriniz ve finansal özgeçmişinize ilişkin veriler,

- Anketlere verdiğiniz cevaplar ile hizmetlerimiz aracılığıyla edindiğimiz veriler,

- Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,

- Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

- Mobil uygulamalar aracılığıyla verdiğiniz lokasyon bilgileriniz, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerindeki gezinme hareketleriniz ile davranış verileriniz,

Sosyal medya bağlantıları yolu ile alınan veriler,

- Şirket merkezimizi, şubelerimizi, çalışma ofislerimizi, ambulanslarımızı, ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,

- Araç plaka veriniz,

- Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız halinde elde edilen özgeçmiş dahil ilgili kişisel bilgi ve verileriniz, tercihleriniz, eğilimleriniz ile şirketimiz çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz, eğitim durumunuz ile dernek üyelik verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

- İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığınızın tespitini gerçekleştirmek amacıyla edinilen, sağlık verileriniz ve askerlik durum bilginiz de dâhil olmak üzere sair veriniz,

- Sağlık taraması sonucu elde edilen bilgiler; muayene bulguları, kan testleri, göz taraması, ultrasonik muayene, radyografik muayene, MR, vb muayene ve tahlil sonuçları, her türlü sağlık bilgileri, ve her türlü gerekli verileriniz,

- Özel sağlık sigortası bilgileri ve finansmanına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,


Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ifası, hizmet sunumundaki aksaklıkların tespit edilebilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, rapor alma ve değerlendirme, istatistiki değerlendirme, analiz, kanuni takip, insan kaynakları politikalarının planlanması ve yürütülebilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımının kolaylaştırılması, şirketimiz ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, sözleşmelerin ifası ve gereklerinin yerine getirilmesi, mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, cari hesap kartı teşkili, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunulması, hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarını müşterilerine sunulması, kimliğinizin teyit edilmesi, kanunun emredici hükmü gereği kamu kurumlarıyla kişi ve araç bilgilerinin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi, çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmad��ğının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, iletişim bilgileriniz kullanılarak kısa mesaj, elektronik posta gönderilmesi, arama gerçekleştirilmesi ve benzeri yollarla tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, alışveriş verileriniz dahil bilgilerinizin analiz edilmesi, raporlanması, istatistiki analizler yapılması ve diğer benzeri pazarlama amaçları için bunlarla sınırlı olmaksızın, sözleşme sonrası hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi, hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Yine bu amaçlarla işlenmek üzere kişisel veriler, kişisel veri konusunda işbirliği yapılacak şirketlere aktarılarak ve bu şirketlerde yer alan kişisel verileriniz tarafımıza aktarılarak, bu veriler birleştirilebilir, birleştirilen ve aktarılan veriler üzerinden tarafımızdan hem verinin aktarıldığı şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla verileriniz işlenebilir ve birleştirilen veriler yine bu amaçlarla işlenmek üzere taraflara aktarılabilir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu izin beyanında bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz ayrıca; şirketimize ait çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, şirketimiz tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine aktarılarak, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanağı;

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil uygulamalar, hizmet ve mal alımı ile hizmet sunumu kapsamında akdedilen sözleşmeler, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki veya elektronik ortamda paylaşmış olduğunuz bilgilerin toplanması ve bunlarla sınırlı kalmaksızın sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel veriler; hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması ve yürütülebilmesi için Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde “Kişisel verilerin işlenme şartları” ve “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı adı altında yapılan düzenleme kapsamında belirlenen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’ un düzenlemesi doğrultusunda hizmetlerimizin sunulması ve devamı, yeni ve daha iyi bir hizmet politikasının planlanması ve geliştirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, hizmet verilen, hizmet alınan ve sağlanan 3. Şahıslar, şubeler, ofisler, bayi, acente ve franchise’larına,, veri işbirliği yapılacak şirketlere, sigorta şirketleri, finansman şirketleri, altyapı sağlayıcıları ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) ile sosyal medya platformlarına ve ileride ortaya çıkabilecek diğer iletişim kanallarına, internet sitemizin ve çağrı merkezimizin kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, şirketimizin faaliyet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yöneticilerimize, kanunen yetkili kamu, özel kurum ve kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecek ve paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız ve Kullanımı;

Kanun kapsamında; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı, şirketimiz İlkdost Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. İhsan Apt. No: 226/4 Göztepe/İstanbul adresinden şahsen, özel vekaletname ile yetkilendirilmiş bir vekil, ya da Noter vasıtası ile başvurarak kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin talepleriniz, şirketimizce talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Haklarınızı kullanırken kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek iletmeniz halinde talebinize ilişkin başvurunuz daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıtlanacaktır.

KVKK Başvuru