Temel İş Güvenliği Hizmetleri

Risk Değerlendirmesi

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

İlk Dost OSGB, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının katılımı ile çalışma ortamının risk değerlendirmesini yaparak ilgili raporu işverene sunmaktadır.

Acil Durum Eylem Planı

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayların önceden belirlenmesi gerekmektedir.   Belirlenen acil durumların olumsuz etkilerine yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İlk Dost OSGB, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planlarını hazırlayarak işverene destek olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren, işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgileri ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimlerinin almasını sağlamak zorundadır.

Bu eğitimler, özellikle işe başlanmadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi ve yeni teknoloji uygulanması halinde yapılmaktadır.

Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenmekte ve işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak tekrarlanmaktadır.